Verkstedet er dessverre stengt i eksamenstiden. Vi vil åpne igjen i August. Kom gjerne tilbake da.
Møt Ledelsen 2024

Møt Ledelsen 2024

25. mars 2024 11:08

Skrevet av Inger Luna Haukø Svihus

Lest 744 ganger

Les om den nye ledelsen her! Som et symbol på en “fresh” start har ledelsen gått ut (:O) og “touched grass”. Håper alle har lyst til å lese litt om oss og hva vi driver med!

Hva gjør vi

Vi i ledelsen har ambisjoner om å bli flytende i det store havet av byråkrati som er IDI og KiD. Det betyr at vi sender mails om alt fra dørtilganger til trygling om å få beholde støtte, og prøver å holde styr på økonomien. Vi planlegger stands og spammer slack. Vi bestiller pizza og klager på manglende vaktlister. Dette er ledelsen 2024!

Hvem er vi

Leder: Eskild Sæther

Hei, jeg heter Eskild, og er folkevalgt leder for Hackerspace. Før jeg ble valgt som leder var jeg medlem av prosjekt “Breadboard computer”. Som leder blir det mitt ansvar å holde resten av Hackerspace i tøylene. Jeg har blant annet et mål om å kutte ned på de 5+ timer lange styremøtene som strekker seg mot midnatt. Jeg holder på med andre året av en bachelorgrad i informatikk. Jeg elsker organisasjonskulturen, og den inkluderende atmosfæren vi har i Hackerspace, som er grunnen til at jeg valgte å stille til ledervalg.

Nestleder: Inger Luna Haukø Svihus

Heisann, jeg heter Luna og er nye nestleder i 2024. Jeg startet Hackerspace i slutten av vårsemesteret 2023 i DevOps, og henger fortsatt med på møtene der (ikke alltid mentalt, men ofte fysisk). Som nestleder har jeg ansvar for alt og ingenting. Jeg hjelper der jeg kan og setter meg selv på oppdrag jeg synes er viktige (som å få tilbake strømkabel). Jeg representerer Hackerspace hvor enn jeg går mot slutten av måneden når jeg går tom for rene klær og må ta til takke med Hackerspace-genser på vinkveld. Jeg er den store distraktøren av verkstedet og hacker (av kombinasjonslåser).

Økonomiansvarlig: Aleksandra Grunnreis Grålumstuen

Heiheii, jeg heter Alex ( Alex! ikke Blex >:( ) og er økonomiansvarlig for Hackerspace 2024. Jeg begynte i Hackerspace samtidig som jeg begynte på studiet “bachelor i ingeniørfag: fornybar energi” høsten 2022. Jeg begynte som et medlem i Prosjekt: Spill og ble så valgt til å være nestleder høsten 2023 og har vært det frem til generalforsamlingen 2024. Som økonomiansvarlig så har jeg ansvaret for å sende inn refusjoner, sende inn bestillinger til IDI og hente varene vi har bestilt. Jeg driver også med regnskap og generelt sett passer jeg på at økonomien er økonomisk.

Hva vil vi?

Vi i ledelsen er i en kontinuerlig prosess med å finne ut hvordan vi kan få flere folk til å bli med i denne herlige og underprioriterte organisasjonen som er Hackerspace. Dette vil vi få til ved å fortsette å opprettholde det fantastiske miljøet som får folk til å ville bli i Hackerspace. Som igjen vi vil gjøre ved å ha sykt stilige arrangementer (som pga økonomiske grunner kanskje blir mer av etter sommeren). Som nestleder anbefaler jeg alle å ta initiativ til å holde arrangementer, hvor dere kan sende kvitteringer til økans Alex. Og som økans anbefaler jeg å si ifra om slike arrangementer først ;). Utenom dette ønsker vi noen kule prosjekter som noen spesielt engasjerte studenter brenner for å gjennomføre, og å vise fram de imponerende prosjektene som er under konstruksjon.

In the name of the Terje, the Verksted and the Holy Banner, this has been Ledelsen.

ENGLISH -

Touch base (and grass) with the new leadership!
As a symbol of a fresh start the leadership went outside ( :O) and literally touched grass. Hope that everyone wants to read about us and what we do!

What do we do?

We in the leadership have ambitions to become fluent in the vast sea of bureaucracy that is IDI and KiD. This means that we send emails about everything from door access to begging to keep our patronage, and try to keep track of finances. We plan stands and spam Slack. We order pizza and complain about missing spots in the workshop shift schedule. This is the leadership 2024!

Who are we?

Supreme Leader: Eskild Sæther
Hi, my name is Eskild, and I’m the elected leader of Hackerspace. Before I was elected as leader, I was a member of the “Breadboard computer” project. As the leader, it is my responsibility to keep the rest of Hackerspace in line. Among other things, I have a goal to cut down on the 5+ hour board meetings that stretch towards midnight. I’m in my second year of a bachelor’s degree in computer science. I love the organizational culture and the inclusive atmosphere we have in Hackerspace, which was a major reason why I chose to run for the leadership election.

Deputy Leader: Inger Luna Haukø Svihus
Greetings, this is Luna, your new deputy commander per 2024. I started Hackerspace at the end of the spring semester 2024 in DevOps, and I am still keeping up with meetings there (maybe not mentally, but at least physically most of the time). As deputy commander I’ve got responsibility for everything and nothing (but mostly nothing). I help where I can and put myself on missions I deem important (like complaining about the shift schedule and retrieving power cables). I represent Hackerspace wherever I go at the end of the month when I’m out of clothes and have to settle for the Hackerspace hoodie on wine evenings. I’m the great distractor of the workshop and hacker (of locks (well two of them at least)).

Head of Economy: Aleksandra Grunnreis Grålumstuen
Hiii, I’m known as Alex and I am now the current financial officer for Hackerspace 2024. I began as a member in Hackerspace as I started on an engineering bachelor in renewable energy fall 2022. I started as a member of Project: Game and was chosen to be the deputy leader fall 2023 and I’ve had that role until the general assembly 2024 took place. As the financial officer of Hackerspace, my role is to send in refunds, send in orders to IDI and pick up said orders when they arrive. I’m also the accountant of hackerspace and I generally make sure that our economy is economical.

What does leadership want to accomplish this semester?

We in the leadership are in a continuous process of figuring out how we can get more people to join this wonderful and under-prioritized organization that is Hackerspace. We aim to achieve this by continuing to maintain the fantastic environment that encourages people to want to stay in Hackerspace. We will accomplish this by organizing cool events (which, due to financial reasons, may become more frequent after the summer). As deputy leader, I recommend everyone to take the initiative to organize events, where you can send receipts to our treasurer, Alex. (And as the Head of Economy, I recommend informing me about such events first ;).) Apart from that, we’re also excited about some cool projects that a few really passionate students are itching to dive into, and to show off the awesome projects that are currently in the works.

In the name of the Terje, the Workshop, and the Holy Banner, this has been
Ledelsen