Verkstedet er dessverre stengt i eksamenstiden. Vi vil åpne igjen i August. Kom gjerne tilbake da.
Oppdatering fra ledelsen / Update from leadership

Oppdatering fra ledelsen / Update from leadership

24. september 2023 20:00

Skrevet av Carl Johan Gützkow

Lest 783 ganger

Hei hei folkens! Lenge siden sist! Her kommer ledelsen med en ny, saftig artikkel! Vi er nå godt over halvveis gjennom vår periode og mange ting har skjedd siden sist. Her får du høre om hva og hvordan vi håndterte det, i tillegg skal vi se på noen av målene våre fra forrige artikkel og hvorvidt vi har oppfylt dem!

Hva gjør vi? En kort oppsummering!

For dere som ikke har lest den forrige artikkelen (anbefales) er ledelsen i Hackerspace ansvarlig for den daglige driften og administrasjonen av organisasjonen. Vi har ansvar for kommunikasjon med Hackerspace NTNU sine hovedsponsorer IDI og KID. I tillegg passer vår økonomiansvarlig på at verkstedet og gruppene får kjøpt inn utstyret de har behov for. I tillegg planlegger vi sosiale arrangementer gjennom semesteret for å skape et hyggelig miljø og fellesskap. Vi har også ansvar for å planlegge og holde regelmessige styremøter hvor større avgjørelser blir tatt og hvor alle medlemmer har mulighet til å fremme sine saker.

Hva har blitt gjort siden sist

I forrige artikkel fra ledelsen skrev vi om innføringen av Matrix, en “open source” kommunikasjonskanal som vi kan styre selv og ha på våre egne servere. Dette har blitt innført ved å ikke bare mase på våre kjære DevOps-medlemmer, men også fra kraften vi oppdaget etter vi fant ut at vi hadde tidligere DevOps medlem i ledelsen. Så istedenfor å mase til DevOps kunne ledelsen nå mase på ledelsen! Resultatene viste seg med en gang! Spørsmålet er nå bare om det blir brukbart, men dette er noe neste ledelse kan skrive om i deres artikkel til våren, lykke til!

Vi har siden forrige artikkel tenkt langt og lenge på hvorfor ingen ville starte opp sin egen prosjektgruppe på hackerspace, og har kommet fram til at det kan på ingen måte være ledelsen sine krav og mas og må heller være på grunn av late studenter. Men i all virkelighet er vi stolte av å ha startet opp en helt ny prosjektgruppe og vi driver fortsatt og søker etter nye studenter som kan starte vår tredje prosjektgruppe.

Var all klagingen verdt det? Med en @channel melding annen hver dag føles det som at medlemmer har fjernet varsler fra slack. Vi ser nå på muligheten til å fjerne denne “buggen” fra våre Matrix-klienter. Foreløpige resultater er veldig lovende, så hold dere oppdatert (snart har dere ikke valg! :D)!

I utgangen av mai så vi et stort antall medlemmer pange og forlate Hackerspace. Blant annet var LabOps sterkt redusert. I starten av semesteret måtte derfor ledelsen trappe inn og bistå med noen av deres oppgaver. Etter kort tid fikk vi inn flere motiverte medlemmer som nå begynner med sine arbeidsoppgaver. Vi ser frem til hva de får til som en gjenoppstått gruppe.

Som et resultat av mange stands og iherdig innsats fra alle medlemmene i Hackerspace har vi fått inn et stort antall nye medlemmer samtidig som vi har gjort oss mye mer kjent blant både nye og eldre studenter. Det gleder oss at flere studenter har begynt å ta turen innom verkstedet og at målet vårt om å gjøre Hackerspace NTNU mer kjent for studenter har gitt resultater.

Når det kommer til bestillinger har vi endelig mottatt mye av det som vi bestilte i vår! IDI er som regel ganske kresne på hvor vi kan bestille, hvilket stjernetegn bestilleren må ha og hvilken fase månen er i, men det har ikke stoppet oss i å bestille fra andre land enn Norge og så bare bedt om refusjon.

Frem til neste generalforsamling kommer vi til å fortsette å jobbe aktivt for å få inn nye medlemmer. Det er fortsatt stort behov for nye motiverte studenter å bli med i Hackerspace. Vi er alltid interessert i å starte nye prosjekter og spre innovasjonsglede over hele universitetet!

I løpet av de neste ukene vil resten av våre grupper legge ut en artikkel om hvem de er og hva de holder på så følg

Med det takker vi for oss og ønsker dere alle et riktig godt semester fram mot jul!
- Ledelsen

English

Hello everyone!

It’s been a while! Here comes leadership with a new, juicy article! We are now well over halfway through our term, and many things have happened since the last update. Let’s talk about what happened and how we handled it. Additionally, we will revisit some of our goals from the previous article and assess whether we have achieved them!

What do we do? A brief summary!

For those who haven’t read the previous article (recommended), the leadership at Hackerspace is responsible for the day-to-day operations and administration of the organization. We are in charge of communication with Hackerspace NTNU’s main sponsors, IDI and KID. Additionally, our financial manager ensures that the workshop and groups get the equipment they need. We also plan social events throughout the semester to create an exciting and engaging environment and sense of community. Furthermore, we are responsible for organizing and holding regular board meetings where important decisions are made, and all members have the opportunity to present their issues.

What has been done since the last update?

In the previous leadership article, we discussed the introduction of Matrix, an open-source communication channel that we can control and host on our own servers. This was implemented not only by bugging our beloved DevOps members but also by harnessing the power we discovered when we realized that we had the former DevOps leader in the leadership.

So, instead of bothering DevOps, the leadership could now bother the leadership! The results were evident immediately! The question now is whether it will be usable, but this is something the next leadership can write about in their article next spring. Good luck!

Since the last article, we have been contemplating why no one wanted to start their own project group at Hackerspace. We have concluded that it cannot be due to the demands and nagging of the leadership but rather because of lazy students. In reality, we are proud to have initiated a brand new project group, and we are still searching for new students who are willing and able to join our third project group.

Was all the complaining worth it? With an @channel message every other day, it seems like members have turned off notifications from Slack. We are currently exploring the possibility of removing this “bug” from our Matrix clients. Preliminary results are very promising, so stay updated (soon you won’t have a choice! :D)!

Towards the end of May, we witnessed a significant number of members leaving Hackerspace. LabOps, in particular, was severely affected. At the beginning of the semester, the leadership had to step in and assist with some of their tasks. Shortly thereafter, we were able to recruit many more highly motivated members who are just now starting their assignments. We look forward to seeing what they can achieve as a revived group.

As a result of numerous stands and the dedicated efforts of all members of Hackerspace, we have gained a large number of new members while also becoming much more well-known among both new and older students. We are delighted that more students have started visiting the workshop, and thus progress on making Hackerspace NTNU more known to students has already started yielding results.

Regarding orders, we have finally received much of what we ordered in the spring! IDI is usually quite picky about where we can order, what astrological sign the purchaser must have, and what phase the moon is in, but that hasn’t stopped us from ordering from other countries than Norway and then requesting refunds.
Until the next general assembly, where a new leadership will be voted in, we will continue bringing in new members, planning and performing courses, and discussing with our sponsors. There is still a great need for motivated students to join Hackerspace. We are always interested in starting new projects and spreading the thrill of innovation around campus!

In the coming weeks, the rest of our groups will post an article about who they are and what they are up to, so stay tuned!
With that, we thank you and wish you all a great semester leading up to Christmas!

With regards:
- Leadership