Et siste adjø fra Håndholdt Spillkonsoll / A final goodbye from Håndholdt Spillkonsoll

Et siste adjø fra Håndholdt Spillkonsoll / A final goodbye from Håndholdt Spillkonsoll

10. mai 2023 14:01

Skrevet av Håvard Solberg Nybøe

Lest 689 ganger

Etter fire semestre, og flere nedskaleringer, sier Prosjekt: Håndholdt Spillkonsoll seg ferdig! Det siste semesteret har vært hektisk, men vi har tilsynelatende fått til å sette sammen en fungerende spillkonsoll. Dette er noe av det vi har gjort i løpet av dette semesteret.

- Norsk -

Kretskort got fucked men funker

At kretskortet i sin nåværende tilstand faktisk fungerer er i seg selv nesten et mirakel.
Uten å gå for dypt i detaljene har undertegnede stått for mye av arbeidet, uten noen form for formell kunnskap, noe som pent gjenspeiles selve kretskortet.
Kort fortalt er de fleste motstandene koblet i parallel, utenom én, kun en håndfull av knappene er koblet til disse motstandene, og noen av knappene er koblet i hverandre.
Heldigvis fungerer godt over halvpartene av knappene nesten 100% av tiden, etter at vi fjernet fire av de.

Feilprint ble nytt design

Designet av skallet til konsollen har i praksis vært noenlunde ferdig, men har fått mindre justeringer her og der.
Det som ikke var forventet var at siste printen gikk tom for filament, som førte til at halve batteri-dekselet ikke ble fullført.
Heldigvis skapte dette egentlig bare en løsning på et problem vi enda slet med, nemlig at batteri-holderen ikke hadde kommet enda til tross for at den ble bestilt i november i fjor (takk for det IDI, glad i dere <3).
Dette ga oss dermed muligheten til å heller presse inn noen alligatorklemmer, og koble den til den ekstremt håndholdte strømforsyningen.

Hackslutt

Sluttproduktet viste vi frem på Hackslutt, sammen med en tideline av prosjektets utvikling.
På grunn av tekniske begrensninger hadde spillet et maks grense på hvor mange objekter det kunne rendre samtidig, som førte til at spillet at teknisk sett hadde en slutt.
Hele elleve greide å nå denne grensen, som da vil si at elleve personer deler verdensrekorden i lengste slange på Prosjekt: Håndholdt Spillkonsolls Snake-spill!

Det har vært en ære å få drive med prosjektet så lenge det varte, og jeg ønsker de nye prosjektgruppene til høsten lykke til!

Håvard Nybøe,
Leder Prosjekt: Håndholdt Spillkonsoll

- English -

PCB got fucked but still works

The fact that the circuit board in its current state actually works is in itself almost a miracle.
Without going too deep into the details has yours truly been responsible for much of the work, without any form of formal knowledge, which is nicely reflected in the circuit board itself.
In short, most of the resistors are connected in parallel, except for one, only a handful of the buttons are connected to those resistors, and some of the buttons are connected to each other.
Fortunately, over half of the buttons work well almost 100% of the time, after we removed four of them.

Misprint became new design

The design of the case of the console has in practice been more or less finished, but has received minor adjustments.
What was not expected was that the last print ran out of filament, which meant that half the battery cover was not completed.
Fortunately, this really only created a solution to a problem we were still struggling with, namely that the battery holder had not arrived yet despite having been ordered last November (thanks for that IDI, love you <3).
This thus gave us the opportunity to just press in some alligator clips, and connect it to the extremely handheld power supply.

Hackslutt

We showcased the final product at Hackslutt, together with a timeline of the project’s development.
Due to technical limitations, the game had a maximum limit on how many objects it could render at the same time, which led to the game technically having an ending.
A total of eleven managed to reach this limit, which means that eleven people share the world record for longest snake in Project: Håndholdt Spillkonsoll’s Snake game!

It has been an honor to run the project for as long as it lasted, and I wish the new project groups in the autumn the best of luck!

Håvard Nybøe,
Leader Project: Håndholdt Spillkonsoll