Verkstedet er dessverre stengt i eksamenstiden. Vi vil åpne igjen i August. Kom gjerne tilbake da.
Møt ledelsen 2023 / Meet the leadership 2023

Møt ledelsen 2023 / Meet the leadership 2023

11. april 2023 12:54

Skrevet av Thomas Jakob Gabrielsen

Lest 1727 ganger

Hei hei folkens! Hvis du ikke har fått det med deg så har vi i Hackerspace fått ny ledelse! Så her kommer en artikkel om hvem vi er, hva vi gjør og hva vi ønsker å få til dette semesteret:

Hva gjør vi?

Ledelsen i Hackerspace er ansvarlig for den daglige driften og administrasjonen av organisasjonen. Vi har ansvar for kommunikasjon med Hackerspace NTNU sine hovedsponsorer IDI og KID. I tillegg passer vår økonomiansvarlig på at verkstedet og gruppene får kjøpt inn utstyret de har behov for (pizza). I tillegg planlegger vi sosiale arrangementer gjennom semesteret for å skape et hyggelig miljø og fellesskap. Vi har også ansvar for å planlegge og holde regelmessige styremøter hvor større avgjørelser blir tatt og hvor alle medlemmer har mulighet til å fremme sine saker.

Hvem er vi?

Leder: Thomas Jakob Gabrielsen

Hei hei, Mitt navn er Thomas og jeg er leder for Hackerspace i 2023. Jeg studerer Elektronisk systemdesign (ELSYS) og har vært medlem av Hackerspace siden høsten 2020. Jeg begynte min karriere som nestleder i prosjekt: Spill, hvor jeg etter hvert ble leder av prosjektgruppen før jeg nå ble valgt som leder for hele organisasjonen. Som medlem har jeg hatt stor glede av å utvikle og videreføre prosjekt: Spill fra konsept til steam release og jeg gleder meg til å bygge videre på den kulturen og fellesskapet vi har her i Hackerspace!

Nestleder: Carl Gützkow

Jeg er Carl og er nestleder i 2023. Jeg begynte som medlem i Hackerspace samtidig som jeg startet på studiet Dataingeniør høsten 2021. Da kom jeg inn i gruppen DevOps. Etter et semester med å jobbe i dette teamet, ble jeg leder for denne gruppen. Med altfor mye forventet klaging fra ledelsen bestemte jeg meg for å bli en del av den nye ledelsen. Jeg ser frem til å videreutvikle Hackerspace til å bli et ønsket sted for å samle ulik kunnskap og kreativitet.

Økonomiansvarlig: Joakim Borge Hunskår

Jeg heter Joakim og er økonomiansvarlig. Jeg studerer Kybernetikk og robotikk (Kyb) og ble med i Hackerspace høsten 2021. Jeg begynte i prosjekt: Håndholdt spillkonsoll og har vært nestleder for prosjektgruppen siden oktober 2021. Ved generalforsamlingen i februar 2023 ble jeg valgt til økonomiansvarlig. Som økonomiansvarlig sender og henter jeg bestillinger til og fra IDI. Jeg lager også budsjett og passer på at Hackerspace ikke havner på ROBEK-lista.

Hva ønsker ledelsen å gjennomføre i dette semesteret?

For dere som har fulgt med i Hackerspace vet dere at vi er i en stadig prosess med å overføre kommunikasjonskanalene våre fra Slack til Matrix. Vi i ledelsen kommer til å fortsette det krevende arbeidet fra forrige ledelse om å stadig mase på DevOps for hvorfor ikke dette er gjort enda.

En annen krevende oppgave som vi i ledelsen har mål om å fullføre til vår beste evne er å klage på samtlige undergrupper. Vi vil klage på manglende artikler, oppdateringer, prosjektarkiv-innlegg, osv, for så å klage på hvorfor ingen vil starte en ny undergruppe.

Hvis vi får tid mellom alle purringene og klagingen, vurderer vi også å jobbe hardt med et par andre ting dette semesteret. Vi satser stort på rekruttering dette semesteret og har åpnet for kontinuerlige opptak ut året. Vi ønsker at Hackerspace blir et kjent navn blant studenter på NTNU og vi står på masse stands for å spre ordet og vi ønsker å satse på flere prosjektgrupper som skal starte opp neste semester! I alt tror vi at dette kan være et veldig spennende og gøy år å være/bli et Hackerspace medlem!

In the name of the Alf, the verksted and the Holy Banner, this has been Ledelsen

-ENGLISH-

Hello everyone!
If you haven’t heard yet, we at Hackerspace have a new leadership! So here’s an article about what we do, who we are, and what we want to accomplish this semester:

What do we do?

The leadership at Hackerspace is responsible for the day-to-day operations and administration of the organization. We are responsible for communication with Hackerspace NTNU’s main sponsors IDI and KID. Additionally, our financial officer ensures that the workshop and groups have the equipment they need (pizza). We also plan social events throughout the semester to create a pleasant environment and community. We are also responsible for planning and holding regular board meetings where major decisions are made and where all members have the opportunity to bring up their issues.

Who are we?

Leader: Thomas Jakob Gabrielsen

Hi, my name is Thomas and I am the leader of Hackerspace in 2023. I am studying Electronic System Design and innovation (ELSYS) and have been a member of Hackerspace since fall 2020. I began my career as the deputy leader in the project: Game, where I eventually became the leader of the project group before being elected as the leader of this entire organization. As a member, I have enjoyed developing and continuing the project: Game from concept to steam release, and I look forward to building on the culture and community we have here at Hackerspace!

Deputy Leader: Carl Gützkow

I am Carl and I am the deputy leader in 2023. I became a member of Hackerspace when I started studying Computer Engineering in the fall of 2021. That’s when I joined the DevOps group. After a semester of working in this team, I became the leader of this group. After much expected complaining from the leadership, I decided to join the new leadership. I look forward to further developing Hackerspace into a desired place to gather different knowledge and creativity.

Financial Officer: Joakim Borge Hunskår

My name is Joakim and I am the financial officer. I am studying Cybernetics and Robotics (Kyb) and joined Hackerspace in the fall of 2021. I started in the project: Handheld game console and have been the deputy leader of the project group since October 2021. At the general assembly in February 2023, I was elected as the financial officer. As the financial officer, I send and retrieve orders to and from IDI. I also create budgets and make sure that Hackerspace does not end up on the ROBEK-list.

What does leadership want to accomplish this semester?

For those of you who have been following Hackerspace, you know that we are in a continuous process of transferring our communication channels from Slack to Matrix. We as the leadership team will continue the demanding work from the previous leadership in constantly nagging DevOps about why this hasn’t been done yet.

Another challenging task that we as the leadership have set our sights on completing to the best of our ability is to complain about all the groups. We will complain about missing articles, updates, project archive posts, etc., and then complain about why no one wants to start a new project group.

If we have time between all the reminders and complaining, we are also considering working hard on a few other things this semester. We are focusing heavily on recruitment this semester and have opened up for continuous recruitment until the end of the year. We want Hackerspace to become a well-known name among students at NTNU, and we are doing a lot of stands to spread the word, and we want to focus on more project groups starting up next semester! All in all, we believe that this can be a very exciting year to be/become a Hackerspace member!

In the name of the Alf, the workshop and the Holy Banner, this has been Ledelsen