GFG-8216A.jpg
GFG-8216
Signalgeneratoren brukes for å påtrykke tidsavhengige testsignaler. Avhenging av signalgeneratorens kompleksistet kan vi generere alt fra helt enkle repiterende signal, til svært komplekse signal.

Generatoren kan generere signal fra 0,3Hz til 3MHz i form av sinus-, trekant-, firkantkurver.

Telleren viser frekvensen generert av generatoren på 7-segment skjermen. Vær oppmerksom på at under 7-segmenttallene er det et lite lys som indikerer Hz, kHz eller MHz. Videre har generatoren to utganger. En merket med «OUTPUT 50 » og «TTL/CMOS OUTPUT». Vanligvisk skal utgangen «OUTPUT 50 » benyttes. «TTL/CMOS OUTPUT»-utgangen har høyere indre motstand og vil ikke være i stand til å drive kretser med lav inngangsmotstand.

Vær oppmerksom på at jord på utsignalet er koblet sammen med jord fra nettspenningen. Dette åpner for at jord kan være koblet til jord på andre instrumenter gjennom strømnettet.

Innhold

Valg av frekvens

Signalgeneratorens frekvensrekkevidde er delt inn i 7 frekvensområder. Øverste rad med knapper velger hvilket område som kan justeres med skruknappen «FREQUENCY».

Frekvensområdet velger senterfrekvensen til frequency-skruknappen. Det vil si frekvensen den har når velgeren står rett opp. Frequency-skruknappen kan deretter gange valgte frekvens med en multiplier. En lysdiode vil lyse over det frekvensområdet som er valgt.

Kurveform

De tre knappene i senter av knappraden under velger hvilken kurveform generatoren skal generere. Valgt signalform vil indikeres med lysdiode over valgt signalform.

GATE

Gate-knappen velger hvor lang tid, frekvenstelleren skal telle, før resultatet viser på 7-segment skjermen. Jo høyere telletid, jo mer presist resultat. Over frekvensen på skjermen viser et lite tall mellom 0.01 og 10. Dette angir hvor lang tid i antall sekund tellingen foregår. Dette tallet endre ved hjelp av gate-knappen.

ATT -20dB

Ved å aktivere denne knappen, dempes utsignalet på OUTPUT 50 med 10. Det vil si at når denne knappen er aktiv, er utsignalet 1/10 av det oprinnelige. Denne knappen kan kombineres med å trekke ut AMPL-justeringsknappen for å få en kombinert dempning på 100.

Amplitude, nullpunkt og signalforhold

Signalgeneratorens 4 små skru-knapper har to funksjoner. Ved å trekke ut knappene aktiveres den sekundære funksjonen.

DUTY

Duty-skruknappen justerer signalets signalforhold, eng. duty cycle. Knappen må trekkes ut for å aktivere denne funksjonen. Signalforholdet er forholdet mellom hvor stor andel av signalet er høy periode. «Duty cycle» regnes ut på følgende måte, hvor TH er tiden signalet er høyt og TP er signalets periode. DC = TH/TP

CMOS

Skruknappen justerer amplituden på TTL/CMOS-utgangen. Når skruknappen er i normal posisjon er utsignalet på TTL/CMOS i henhold til TTL nivå. Det vil si høy = 5V og lav = 0 V. I CMOS kan driftsenningen variere, og det er derfor viktig å kunne justere amplituden. Ved å trekke ut skruknappen, aktiveres CMOS-signal på TTL/CMOS-utgangen og amplituden han varieres.

OFFSET

Normalt vil signalet på utgangen OUTPUT 50 variere med topp-til-topp verdi sentrert rundt 0V. Det vil si at signalets har halvparten av top-til-top spenningen på negativ, og den andre halvparten positiv. Dette kan endres ved å aktivere «OFFSET». Ved å trekke ut skruknappen vil signalet <anullpunkt» kunne flyttes. Vær oppmerksom på at mengden nullavvik som kan justeres påvirkes av generatorens dempeledd. Dersom dempeledd er aktive, begrenses nullavviket i like stor grad.

AMPL

Signalets amplitude på OUTPUT 50 jsuteres ved hjelp av denne skruknappen. Dersom skruknappen trekkes ut, aktiveres et 20dB dempeledd. Da dempes signalet med en faktor på 10. Denne funksjonen bør brukes dersom det er svake signal som skal genereres.

Vanlige brukerfeil

  • Signalet er for svakt: Utillsiktet bruk av dempeledded, enten på -20dB knappen eller ved at AMPL-justeringsknappen er trekt ut.
  • Inget eller svært lite signal: Generatorens utgang er kortsluttet mot jord, ofte gjennom at andre instrumenter og har koblet signal-jord til netspenningens jord.
  • Feil frekvens: Dobbelsjekk det indikerte området under 7-segment tallene at frekvernsen målt er i riktig område: Hz, kHz, MHz.
  • Det er ikke mulig å justere nullpunktet, offset, tilstrekkelig langt. Dette skyldes at et av dempeleddene er innkoblet. Dempeleddet påvirker og rekkevidden av nullpunktjusteringen.